TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Września 2021, 21:54
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Polskie Studium Józefologiczne - 25 lat diecezji

Polskie Studium Józefologiczne

studium

Wśród różnych instytucji działających w ramach struktury organizacyjnej Kościoła kaliskiego ważne miejsce w jego dotychczasowych dwudziestopięcioletnich dziejach zajmuje Polskie Studium Józefologiczne będące jedną z najważniejszych tego rodzaju placówek naukowych na świecie.

Święty Józef ukazywany jest przez Kościół katolicki jako wzór wielu różnych cnót, zwłaszcza takich jak: posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, czystość, sprawiedliwość, skromność, ubóstwo, milczenie, czy też spokój i opanowanie.
Jest on także patronem kapłanów, ojców i braci z zakonów kontemplacyjnych, misjonarzy, rodzin, ojców, kobiet w ciąży, drwali i cieśli, robotników, przedsiębiorców, ekonomistów, nauczycieli, ubogich, wygnańców i deportowanych, a także dobrej śmierci, a jego kult trwa już od wielu wieków. Pod jego przemożną opieką jest też wiele państw, miast i diecezji, w tym także diecezja kaliska i jej stolica, a przede wszystkim Kościół powszechny, którego patronem ogłosił go papież Pius IX w 1870 roku.
Studia dotyczące refleksji teologicznej na temat św. Józefa i jego posłannictwa w życiu Chrystusa i Kościoła prowadzone są od kilkuset lat, ale odrębna dyscyplina naukowa zajmująca się tymi kwestiami - zwana józefologią - jest stosunkowo młodą dziedziną teologiczną, która swoje początki odnosi do połowy XX wieku, a do jej obecnego, intensywnego rozwoju w niemałym stopniu przyczyniła się adhortacja apostolska Redemptoris Custos św. Jana Pawła II z sierpnia 1989 roku, w której Ojciec Święty wyraził swoje gorące życzenie, aby: „postać Józefa z Nazaretu nabrała dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”.
Współcześni józefolodzy zgłębiają wiele różnorodnych zagadnień dotyczących Opiekuna Świętej Rodziny, które pogrupować można w następujące działy tematyczne: św. Józef w przekazach biblijno-patrystycznych i wypowiedziach Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, duchowość świętojózefowa, teologiczne podstawy i istota kultu św. Józefa oraz jego rozwój w Polsce i na świecie, liturgiczne aspekty i pastoralno-ekumeniczny wymiar kultu, a także postać Świętego Patriarchy w ikonografii, pieśniach kościelnych i sztuce sakralnej.
Ośrodki badawcze prowadzące studia z zakresu józefologii istnieją w różnych krajach na całym świecie. Największy z nich działa przy Oratorium św. Józefa w Montrealu i od 1962 roku nosi nazwę Północno - Amerykańskiego Stowarzyszenia św. Józefa. Jego dyrektorem przez wiele lat był ks. prof. Roland Gautier, któremu należy przypisać jedną z największych ról w służbie józefologii światowej. Inne tego rodzaju instytucje naukowe funkcjonują w Meksyku (Centrum Dokumentacji i Studiów Józefologicznych), Rzymie (Centrum Studiów Świętego Józefa) i hiszpańskim Valladolid (Ibero-Amerykańskie Stowarzyszenie Józefologiczne, które swym zasięgiem obejmuje także Portugalię i Amerykę Południową) oraz w Salwadorze (Centrum Józefowe Centralnej Ameryki) i Niemczech (Centrum Studiów o św. Józefie), jak również na Malcie, w Korei Południowej i Chile (określane mianem Centrów Józefologicznych). Wśród tego typu ośrodków naukowo-badawcze znajduje się też włoski „Ruch Józefowy”, w którego funkcjonowanie zaangażowany jest jeden z najwybitniejszych współczesnych józefologów ks. prof. Tarcisio Stramare.
Wszystkie wymienione wyżej instytucje prowadzą intensywną działalność naukową, wydają liczne publikacje oraz organizują corocznie konferencje o zasięgu krajowym, a od 1970 roku międzynarodowe kongresy odbywające się co cztery lata.
W naszym kraju głównym ośrodkiem badań józefologicznych jest Kalisz, gdzie przy miejscowym sanktuarium św. Józefa utworzone zostało Polskie Studium Józefologiczne. Powstało ono, aby ukazywać Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Zbawiciela jako: „powiernika tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 5; Redemptoris Custos, 1), a zamysł jego założenia powziął na początku drugiej połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wybitny teolog bp Antoni Pawłowski, ówczesny ordynariusz diecezji włocławskiej i jednocześnie gorliwy propagator kultu św. Józefa Kaliskiego. Według jego propozycji miało ono stanowić sekcję Studium Mariologicznego, utworzonego i działającego pod kierunkiem o. prof. Bernarda Przybylskiego z zakonu dominikanów, i nosić nazwę: „Studium Józefologii w Kaliszu”. Funkcję prezesa tego nowego studium bp Pawłowski planował powierzyć krakowskiemu karmelicie o. Albertowi Urbańskiemu, na co uzyskał zarówno jego zgodę, jak i zgodę karmelitańskich władz zakonnych. Jednakże tragiczna śmierć biskupa w wypadku samochodowym we wrześniu 1968 roku realizację tych zamiarów przerwała. Powrócił do nich kolejny biskup włocławski ks. Jan Zaręba, który propozycję swego poprzednika przedstawił na spotkaniu mariologów odbywającym się jesienią 1969 roku we Włocławku. Została ona przyjęta przez uczestników tego spotkania z wielkim zainteresowaniem i kilka dni później, 24 września Ordynariusz włocławski erygował Studium Józefologiczne, które obecnie działa jako Polskie Studium Józefologiczne. Jego siedziba przez wiele lat mieściła się przy kaliskim sanktuarium św. Józefa, a obecne ma swoje miejsce w Centrum Józefologicznym obok Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, zbudowanym z inicjatywy bpa Stanisława Napierały.
Z chwilą powstania w 1992 roku diecezji kaliskiej opiekę nad studium przejął jej pierwszy pasterz bp Stanisław Napierała, a obecnie kontynuuję ją bp Edward Janiak. Natomiast funkcję jego prezesów pełnili kolejno: o. A. Urbański z Krakowa (1969-1976), ks. Stanisław Rumiński z Poznania (1976-1984), ks. Wojciech Hanc z Włocławka (1984-1991), ks. Krzysztof Konecki z Włocławka (1991-1996), ks. Władysław Czamara z Kalisza (1996-2001) i ks. Andrzej Latoń z Kalisza (od 2001).
Dorobek Polskiego Studium Józefologicznego jest znaczny i obejmuje organizację corocznych sympozjów józefologicznych oraz przygotowanie wielu prac naukowych poświęconych św. Józefowi, ogłoszonych drukiem w wydawnictwach konferencyjnych, „Ateneum Kapłańskim” i „Kaliskich Studiach Teologicznych”, a także w formie samodzielnych publikacji wydanych w ramach „Biblioteki Opiekuna”, na łamach którego na bieżąco ukazują się relacje z kaliskich sympozjów, wywiady z prelegentami i streszczenia wygłoszonych referatów. Osoby związane z działalnością „kaliskiego” Studium, dla których wielce inspirującą była obecność w Kaliszu w 1975 roku wybitnego józefologa, ks. prof. Rolanda Gauthiera z Montrealu, wielokrotnie brały też udział w Międzynarodowych Kongresach Józefologicznych, a dwukrotnie przygotowały ich obrady w Kaliszu - w 1985 na temat kultu św. Józefa w XVII wieku oraz w 2009 roku, kiedy rozważano temat: „Święty Józef – Patron na nasze czasy”. Polskie Studium Józefologiczne prowadzi też stronę internetową (www.jozefologia.pl) i szeroko popularyzuje problematykę świętojózefową.

Tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!