TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Września 2021, 21:08
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Perła Południowej Wielkopolski

Perła Południowej Wielkopolski

Pobernardyński późnobarokowy kościół w Ostrzeszowie odkrywa coraz bardziej swoje tajemnice. Pod warstwami farby udało się odnaleźć stacje Drogi krzyżowej. Oprócz pięknych polichromii w świątyni można zobaczyć największy w Polsce zespół aż 26 herbów szlacheckich.

Kościół pw. św. Michała Archanioła to tylko część pobernardyńskiego zespołu klasztornego. Oprócz niego w Ostrzeszowie znajdziemy jeszcze klasztor i kaplicę św. Judy Tadeusza. Oczywiście warto je również obejrzeć, ale tym razem przyjrzymy się z bliska kościołowi. Gospodarzem, a właściwie gospodyniami zespołu klasztornego od prawie 90 lat są siostry ze Zgromadzenia Sio?str Najs?wie?tszej Rodziny z Nazaretu. Nazaretanki od 1962 - 1992 roku poddały klasztor i kościół doraz?nym remontom, a ostatnio - od 2007 roku dzięki środkom zebranym przez zgromadzenie m. in. podczas koncertów, unijnym i innym dotacjom na terenie obiektu systematycznie prowadzone są gruntowne prace restauracyjne i konserwatorskie, przywracaja?ce blask Perle Południowej Wielkopolski, bo tak jest nazwany pobernardyński kompleks. Część prac jeszcze czeka na realizację, ale większość już została zrobiona i widać jej wspaniałe efekty. Wystarczy spojrzeć na ołtarz główny lub polichromie na sklepieniu świątyni i nie tylko. Każdy kto jest zainteresowany historią tego miejsca może zwiedzić również muzeum, otwarte przez nazaretanki w dawnej bibliotece.


Na wzgórzu poza miastem
Jak czytamy na tablicy informacyjnej przed kościołem, zespół klasztorny sie?ga swoją historia? do XVII wieku. Na sejmiku Ziemi Wieluńskiej obradującym w lipcu 1629 roku w zamku ostrzeszowskim pod przewodnictwem starosty Siewierskiego, podjęto uchwałę o sprowadzeniu bernardynów do Ostrzeszowa. Szlachta prosząc o zgodę na erekcję klasztoru i kościoła ordynariusza wrocławskiego księcia Karola Wazy, wyjaśniła cel fundacji: „dla pomnożenia chwały Bożej, wzrostu pobożności wśród wiernych, dla wykorzenienia przewrotności herezji”. Chodziło im o stworzenie ośrodka, który byłby przeciwwagą wobec wpływów protestanckich i niemieckich, na które miasto było narażone ze względu na kontakty ze Śląskiem. Już w 1629 roku do Ostrzeszowa przybyli dwaj bernardyni, którzy zamieszkali czasowo na udostępnionych przez proboszcza fary zabudowaniach przy kościele św. Michała, nazywanym też kaplicą, na wzgórzu poza miastem. Bernardynom pod budowę konwentu wydzielono część gruntu należącego do zamku ostrzeszowskiego. Dodam jeszcze, że do konwentu należały trzy morgi ogrodu, sześć mórg ziemi ornej, las zwany Klasztorkiem, łąka, młyn i nieduże gospodarstwo. Makietę tych terenów można zobaczyć w przyklasztornym muzeum. Budowa napotykała trudności. Prace można było prowadzić dzięki pomocy materialnej Mikołaja Szyszkowskiego, pisarza Ziemi Wieluńskiej.
Zakonnicy wybudowali najpierw drewniany klasztor, a potem w latach 1660 - 80 murowany. Powstał również jednonawowy kos?cio?ł - obejmujący obecne prezbiterium świątyni. Konsekrowano go 15 października 1680 roku pw. Błogosławionej Maryi Dziewicy, św. Michała Archanioła i św. Franciszka. Znajdowały się w niej ołtarze: wielki św. Michała Archanioła i św. Franciszka, drugi Najświętszej Maryi Dziewicy i św. Józefa oraz trzeci św. Antoniego Padewskiego i św. Rocha. Świątynię powiększono o nawę przed 1710 rokiem. Jednak katastrofy budowlane wymusiły budowe? s?wia?tyni niemal od nowa w latach 1732-40. Jak głosi inskrypcja nad wejściem do kościoła, został on konsekrowany 4 września 1741 roku. Wiadomo też, że jeszcze w 1722 roku bernardyni zbudowali murowana? kaplice?. Natomiast w 1763 roku powie?kszono krypty, w kto?rych chowano bernardynów oraz dobrodziejów zakonu i ich rodziny.


Nazaretański dom
Kiedy dekretem z 1833 roku rząd pruski nakazał kasatę zakonu, Prusacy przejęli klasztor bernardynów oraz przeznaczyli go na szkołe? i mieszkania nauczycieli. Natomiast okoliczni proboszczowie wystąpili z wnioskiem, by do ich kościołów przekazać wyposażenie bernardyńskiej świątyni. Jednak konsystorz podjął inną decyzję. Ostatecznie więc przekazano niewiele, między innymi do ostrzeszowskiej fary monstrancję mierzącą, jeżeli dobrze pamiętam, około 130 centymetrów. Kos?cio?ł bernardynów miał byc? pocza?tkowo rozebrany, ale przekazano go ewangelikom. Na szczęście dzie?ki zabiegom parafian stał sie? kos?ciołem filialnym ostrzeszowskiej fary.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległos?ci w 1918 roku bernardyni zrzekli sie? praw do klasztoru, kto?ry przekazano Zgromadzeniu Sio?str Najs?wie?tszej Rodziny z Nazaretu. Siostry przybyły do Ostrzeszowa w lipcu 1933 roku, ale stan klasztoru nie pozwalał na podje?cie w nim działalnos?ci, dlatego prowadziły przedszkole, gimnazjum i liceum dla dziewcza?t oraz internat w wynaje?tych budynkach w mies?cie. Prace remontowe klasztoru i kościoła przerwała II wojna s?wiatowa.
Po 1945 roku siostry wszystko musiały zaczynać od początku. W nowej sytuacji politycznej nie było warunko?w ani s?rodko?w na wznowienie działalnos?ci szkoły. Siostrom udało się uruchomić dwuoddziałowe przedszkole parafialne pw. s?w. Antoniego, ro?wnoczes?nie podje?ły gruntowny remont klasztoru i kos?cioła. Od wrzes?nia 1946 roku do klasztoru „na Go?rce” znajduje się nowicjat. Kiedy władze komunistyczne zlikwidowały przedszkole i placo?wke? przy ul. Zamkowej, nazaretanki zaangaz?owały sie? w prace? parafialna?, przede wszystkim w katechizacje? dzieci i młodziez?y. Już w 1987 roku udało sie? otworzyc? w klasztorze tzw. „Przechowalnie?” dla dzieci w wieku poniz?ej trzech lat, kto?ra? później przekształcono w dwuoddziałowe przedszkole, a następnie w publiczne przedszkole z pełnymi prawami pan?stwowymi. Inna? forma? aktywnos?ci nazaretanek w klasztorze i kościele było organizowanie dni skupienia i prowadzenie rekolekcji dla młodziez?y oraz rodzin.


Piękne polichromie
Kiedy obecnie zajrzymy do wnętrza świątyni w Ostrzeszowie zobaczymy zdobiącą jej wne?trze wspaniałą polichromię, która prezentuje charakterystyczny dla epoki potrydenckiej program teologiczny i misyjna? role? zakono?w kaznodziejskich. Od razu można zauważyć, że zdobienia zostały dokładnie przemyślane.
I tak na sklepieniu oratorium za ołtarzem gło?wnym, w trzech strefach, ukazano wizerunki s?wie?tych zakonniko?w i zakonnic franciszkan?skich oraz Matki Bożej i Jezusa, sprawuja?cych opieke? nad modla?cymi sie? w ławkach zakonnikami. Natomiast na sklepieniu prezbiterium dziewie?c? cho?ro?w anielskich i os?miu s?wie?tych zakonniko?w - franciszkano?w, jezuito?w i dominikano?w - adoruje Najświętszy Sakrament w monstrancji? podarowanej bernardynom w 1680 roku i przekazanej później do fary. Idąc dalej, na s?cianie te?czowej od strony prezbiterium, zobaczymy Baranka Apokaliptycznego, na łuku te?czy godło zakonu franciszkan?skiego, a od strony nawy Sa?d Ostateczny ze s?w. Franciszkiem i Świętym Michałem Archaniołem. Na sklepieniu w nawie przedstawiono Tro?jce? S?wie?ta?, Matke? Bożą Niepokalanie Pocze?ta?, S?wie?tych Anne? i Joachima oraz widzenie w Porcjunkuli przez s?w. Franciszka, a na s?cianie zachodniej Ukrzyz?owanie. W lunetach ukazano Ewangelisto?w i Świe?tych: Jana Kapistrana, Ambroz?ego, Dominika i Antoniego. Na s?cianie po?łnocnej prezbiterium namalowano wizerunki szes?ciu popularnych od s?redniowiecza s?wie?tych me?czenniko?w i me?czennic.
Pozostałe s?ciany zdobi najwie?kszy w Polsce zespo?ł 26 herbo?w nalez?a?cych do okolicznej szlachty, dobrodziejo?w klasztoru. Dopełnieniem programu jest cykl 12 emblemato?w, kto?re wspo?lnie z wyobraz?eniami na sklepieniach w prezbiterium i nawie tworza? spo?jny program eucharystyczny, trynitarny i maryjny, a takz?e odnosza?cy sie? do misji ewangelizacyjnej zakono?w kaznodziejskich. Polichromia ta, wykonana w latach 1680 - 1741, jest dziełem kilku malarzy, prawdopodobnie zakonnych, a uznawany za jej autora ojciec Antoni Ignacy Linke dokonał „tylko” jej renowacji około 1794 roku.
To nie wszystko co zobaczymy w świątyni. Wiadomo, że w 1946 roku zamalowano polichromie na parapecie cho?ru muzycznego z kro?lem Dawidem, s?w. Cecylia? i muzykuja?cymi aniołami, stacje Drogi krzyz?owej znajdujące się w kos?ciele i na korytarzu przylegaja?cym do nawy od po?łnocy oraz sceny z z?ycia s?w. Franciszka na korytarzu prowadza?cym do klasztoru. Jak wyglądały wiadomo z fotografii, które wykonał Władysław Graf w 1944 roku. W czasie ostatnich prac konserwatorzy odsłonili część stacji Drogi krzyżowej. Na odnowienie czekają jeszcze między innymi zamalowane polichromie z parapetu na chórze, znajdujące się pod nimi stacje Drogi krzyżowej oraz boczne ołtarze, o których za chwilę. Teraz zajrzymy do krypty grobowej, w tej przeznaczonej dla oso?b s?wieckich, zachowały sie? resztki polichromii z 1763 roku, odnosza?ce sie? do tematyki sepulkralnej, w tym wizji proroka Ezechiela, kto?rej towarzysza? wymowne symbole s?mierci i łacin?skie napisy. W 2010 roku krypty zakonniko?w i dobrodziejo?w poddano konserwacji i udoste?pniono do zwiedzania.


Jasnogórska i Święta Rodzina
Teraz przyjrzymy się ołtarzowi głównemu, któremu niedawno przywrócono pierwotne kolory. Zgodnie z wezwaniem nadanym w 1741 roku, znajdowały się w nim obrazy: na dole św. Franciszka Serafickiego, nad nim św. Michała Archanioła, a w zwieńczeniu św. Rozalii chroniącej od zarazy. Do lat 60. XX wieku towarzyszyły im cztery wizerunki zakonników umieszczone po bokach. Obecnie w centrum ołtarza głównego znajduje się obraz Matki Bożej Jasnogórskiej namalowany na blasze w dwudziestoleciu międzywojennym. Wizerunek zakrywa obraz Świętej Rodziny w snycerskiej ramie, który został namalowany przez Adama Stykę w 1957 roku. Po jego lewej stronie umieszczono wizerunek założycielki nazaretanek bł. Franciszki Siedliskiej, a po prawej nazaretanek - męczenniczek z Nowogródka. Nad Świętą Rodziną znajduje się obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, a ze szczytu ołtarza spogląda na nas Święty Michał Archanioł. Wiadomo, że stojące w nawie boczne ołtarze powstały w tym samym czasie co główny, czyli około 1730 roku. I tak lewym, poświęconym Najświętszej Maryi Pannie, znajduje się wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, nazywany Matką Bożą Pocieszenia, który prawdopodobnie został namalowany we Włoszech w końcu XVII lub na początku XVIII wieku. Powyżej niego znajduje się obraz św. Dominika z lilią, książką i figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem. Natomiast w drugim, prawym ołtarzu bocznym św. Antoniego Padewskiego umieszczony został obraz przedstawiający tego świętego, wzorowany na obrazie Wincentego Ferariusza. A w zwieńczeniu ołtarza zobaczymy wizerunek św. Walentego namalowany w 1713 roku.
W pobliżu tego ołtarza znajduje się epitafium stolnika wieluńskiego Jerzego Floriana Karśnickiego oraz jego żon Barbary z Drohojewskich i Ludwiki z Iwańskich wykonane w 1743 roku. Na sąsiednim pilastrze wisi płyta z marmuru poświęcona Kazimierzowi Fondament Karśnickiemu, naprzeciwko której umieszczono epitafium Tomasza Karśnickiego i jego żony Marianny z Uleskich oraz ich sześciu synów. Patrząc w stronę prezbiterium w nawie podziwiać możemy barokową ambonę, na parapecie której umieszczono postacie czterech Ewangelistów i Chrystusa, powyżej nich Ducha Świętego, a w zwieńczeniu Boga Ojca. U podstawy ambonę wspiera klęczący anioł. Natomiast z pięciu barokowych konfesjonałów zachowały się dwa stojący przy wyjściu z kościoła.
Wychodząc ze świątyni zobaczymy wspomnianą już kaplicę z 1772 roku, którą wieńczy figura św. Michała Archanioła. Podobno właśnie w tym miejscu Archanioł miał się osobiście pojawić. Kaplica została poświęcona św. Judzie Tadeuszowi. Oczywiście to nie wszystko, co można zobaczyć w tym miejscu, dlatego warto wybrać się do nazaretanek do Ostrzeszowa.
Na koniec dodam, że każdy kto chciałby wspomóc siostry w przywracaniu zespołowi klasztornemu dawnej świetności, może przekazać na ten cel swój 1%. Konto Fundacji Zabytkom na Ratunek „Nazaret”: Bank Zachodni WBK SA I/O w Ostrzeszowie Nr 23 1090 1173 0000 0001 1727 4301. Numer KRS: 0000396874

Renata Jurowicz

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!