TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 05 Czerwca 2020, 17:09
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Zapewnia ona dostęp do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej każdemu, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów prawniczych oraz złoży oświadczenie.

W związku z tą nowelizacją Prezydent Rzeczpospolitej Polski zaapelował do przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych, by upowszechniały wiedzę o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, który wprowadziła wspomniana nowelizacja ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej i o edukacji prawnej.
Także i do naszej redakcji został przysłany list z prośbą byśmy włączyli się w nagłaśnianie i promowanie możliwości, jakie niesie znowelizowana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Jak zauważył pan prezydent media stanowią wielką siłę wyrażającą opinię publiczną, która monitoruje i recenzuje poczynania władz. - Głęboko wierzę, że idea oraz korzyści płynące z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej należą do tych wartości, które łączą nas wszystkich. Mam nadzieję, ze będą państwo ten system współtworzyć, biorąc aktywny udział w akcji informacyjnej – czytamy w nadesłanym piśmie podkreślając, że ta sprawa jest ogromnie ważna dla Polaków i naszej Ojczyzny. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak przychylić się do prośby pana prezydenta i kilka słów o korzyściach płynących z nowelizacji, jak i z samej ustawy przybliżyć.

Równość obywateli
Jak wiemy prezydent Duda zawsze miał na względzie dobro narodu. Jak twierdzi suwerenna, demokratyczna Rzeczpospolita Polska nie może ignorować zjawiska tzw. wykluczenia prawnego, gdyż jest ono groźne dla trwałości naszej narodowej wspólnoty i godzi w fundamentalne zasady konstytucji, takie jak sprawiedliwość społeczna czy równość wszystkich obywateli wobec prawa. Przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta nowe regulacje przebudowują cały system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zasadniczym celem tych nowelizacji jest dobro obywateli i umocnienie ich zaufania do własnego państwa. Nieodpłatną pomoc prawną powinniśmy traktować jako ważną usługę publiczną, jako niezmiernie wartościowe i przydatne dobro, z którego niejednemu z nas być może przyjdzie korzystać. - Chcemy, żeby te rozwiązania jak najlepiej służyły zwykłemu człowiekowi, właśnie temu w potrzebie, który bardzo często tego wsparcia nie jest w stanie po prostu otrzymać w inny sposób niż tylko poprzez taką nieodpłatną, a jednak profesjonalną pomoc prawną – podkreśla Andrzej Duda.
Dla niejednego Polaka nieodpłatna pomoc prawna może być bezcennym kołem ratunkowym i nie jest żadną ujmą, aby po nią sięgnąć. Dlatego, jak zaznacza Prezydent RP, ten aspekt trzeba podkreślać w szeroko zakrojonej akcji informacyjnej.

Nowe postanowienia
A teraz przyjrzyjmy się, co nowego wnosi nowelizacja ustawy z sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W art. 4 ust. 1 tejże ustawy ustawodawca wskazał grupy osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego. I tak z pomocy mogły skorzystać m. in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, mające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat, ponadto kobiety w ciąży oraz ofiary klęsk żywiołowych. Po zmianie zapisu w ustawie od 1 stycznia 2019 roku, czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z takiej pomocy będzie mógł skorzystać „każdy, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie”. Ponadto został rozszerzony zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej, który obejmie „poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym dodatkowo w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Dodatkowo pomoc prawna w punktach została rozszerzona o sporządzanie projektów pism w określonych sprawach, a nie, jak do tej pory, jedynie pomoc w ich sporządzaniu. Kolejnym ważnym zapisem jest fakt, iż z omawianej pomocy będą mogły skorzystać osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Na dodatkowe ułatwienie mogą liczyć także osoby głuche lub nieme. Także one skorzystają z pomocy „poza punktem, w tym za pomocą specjalistycznego sprzętu do porozumiewania się, w który wyposażone są niektóre urzędy i instytucje”.
Bardzo ważnym i nowym jest również nieodpłatna pomoc w mediacjach na etapie przedsądowym. Mediatorem będzie mogła być osoba wpisana na listę stałych mediatorów z odpowiedniego organu. Ponadto nowa ustawa wprowadziła nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Co to oznacza? W tym przypadku chodzi o udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. Taką pomoc będą świadczyć doradcy, czyli osoby posiadające wykształcenie wyższe, które ukończyły szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego z oceną pozytywną oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Obywatel kontra rząd
Mówimy tutaj o nowelizacji ustawy, ale trzeba zaznaczyć, że sama ustawa to nie wszystko. Misja pomocy zwykłym obywatelom w starciu z machiną urzędniczą realizowana jest przez całą Kancelarię Prezydenta RP, przez powołane Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, do którego w ciągu blisko trzyletniej działalności, od 6 sierpnia 2015 roku wpłynęło blisko 38,5 tys. listów. Zostało przeprowadzonych około 13 tys. rozmów telefonicznych z obywatelami, a na bezpośrednich spotkaniach z pracownikami przyjęto około cztery tysiące osób.
Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej działające w strukturach Kancelarii Prezydenta RP wspiera osoby zgłaszające się do Prezydenta RP w sprawach dotyczących konfliktów na linii jednostka - władza publiczna, w których obywatele są stroną słabszą, pokrzywdzoną, często niedostatecznie reprezentowaną. W ramach pomocy udzielane są informacje i podejmowane interwencje, zwracając się do właściwych urzędów i instytucji.
- Podczas naszej działalności udało nam się pomóc wielu osobom, które postępując zgodnie z prawem, były przez to prawo krzywdzone. Wśród nich byli i tacy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, dlatego że nieśli pomoc i otaczali opieką innych. Mieliśmy zaszczyt poznać zwykłych niezwykłych bohaterów, którzy za pośrednictwem mediów poruszyli serca Polaków – pisze w sprawozdaniu Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej. W tym samym sprawozdaniu zamieszczone są także przykładowe sprawy, w których udało się pomóc.
Tak np.: pani Anna zwróciła się do BIPP w sprawie pokrycia kosztów leczenia jej syna na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ciężko chore dziecko wymagało specjalistycznego leczenia poza granicami naszego kraju. BIPP zwróciło się z interwencją do Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes NFZ wyraził zgodę na skierowanie małoletniego na leczenie w specjalistycznym ośrodku w Niemczech.

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy m.in.:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Inny z poszkodowanych zwrócił się z problemem, który pojawia się bardzo często, a dotyczył umowy niezgodnej z umową. Ów pan ze względu na trudną sytuację materialną zmuszony był zawrzeć umowę pożyczki. Umowa ta, opiewała na kwotę 40 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowiły koszty jej zawarcia. Zabezpieczeniem pożyczki było mieszkanie pożyczkobiorcy. Po przeanalizowaniu przez pracownika BIPP umowy w formie aktu notarialnego stwierdzono szereg niekorzystnych dla pożyczkobiorcy zapisów. BIPP poinformowało właściwą prokuraturę okręgową, która wytoczyła powództwo o stwierdzenie nieważności umowy. Właściwy sąd udzielił zabezpieczenia nieruchomości będącej jej przedmiotem oraz nakazał wpisać informację o toczącym się postępowaniu do księgi wieczystej. Prokuratura wszczęła także postępowanie przygotowawcze w sprawie o oszustwo. Kolejną sprawą był niewidoczny bilet. I tak zgłaszająca się o pomoc zauważyła, że firma zarządzająca parkometrami w jej miejscu zamieszkania pobiera nieuzasadnione opłaty za brak ważnych biletów, tłumacząc, iż są one nieprawidłowo umieszczone za szybą pojazdu. Po analizie regulaminu firmy BIPP zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, naświetlając stosowane przez nią praktyki. UOKiK wystąpił do przedsiębiorcy o zmianę postanowień regulaminu, które budziły wątpliwości i zastrzeżenia pod względem ich precyzyjności oraz zgodności z prawem.
Nie sposób tutaj wymienić wielu podanych w sprawozdaniu problemów. Można je znaleźć w opublikowanym raporcie na stronie Kancelarii Prezydenta. Warto go przeczytać, gdyż może sami znajdujemy się w podobnych sytuacjach, a nie wiemy, gdzie udać się z problemem, a co więcej nie mamy świadomości, że mamy takie prawo, by domagać się sprawiedliwości korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej.

Oprac. Arleta Wencwel

Punktu bezpłatnej pomocy prawnej

Powiat kaliski
Kalisz, Starostwo Powiatowe,
plac Świętego Józefa 5, tel. 62 501-42-45
Lisków, Dom Pomocy Społecznej,
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, tel. 62 763-40-03
Stawiszyn, Urząd Gminy i Miasta,
plac Wolności, tel. 500-097-798

Powiat ostrowski
Ostrów Wielkopolski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja Słowackiego 1C,
tel. 62 735-51-52
Nowe Skalmierzyce, Urząd Gminy i Miasta,
ul. Ostrowska 8, tel. 62 762-97-15
Raszków – Przybysławice 42,
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, tel. 62 734-35-97

Powiat kępiński
Perzów, Gminny Ośrodek Kultury,
Perzów 77a, tel. 62 786-10-87
Łęka Opatowska, Urząd Gminy,
ul. Akacjowa 4, tel. 62 781-45-20
Bralin, Urząd Gminy, ul. Rynek 3,
tel. 62 781-12-01
Trzcinica, Urząd Gminy, ul. Jana Pawła II 47,
tel. 62 781-50-00

Powiat pleszewski
Pleszew – Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 79, tel. 62 742-96-16, 742-96-45
Czermin, Środowiskowy Dom Samopomocy, Czermin 1, tel. 62 741-60-31, 741-75-67
Gołuchów, Urząd Gminy, ul. Lipowa 1,
tel. 62 761-70-17

Powiat krotoszyński
Krotoszyn, Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 a
tel. 62 725-42-56
Koźmin Wielkopolski, Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. im. Józefa Marcińca, ul. Strzelecka 2

Powiat sieradzki
Sieradz, Starostwo Powiatowe, pl. Wojewódzki 3, tel. 43 822-05-01
Błaszki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
pl. Sulwińskiego 31, tel. 43 829-20-88
Złoczew, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych, ul. Szeroka 1/7,
tel. 43 820-22-12.

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!