TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Września 2021, 21:40
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Media diecezjalne

Media diecezjalne


W życiu Kościoła media diecezjalne nie tylko pełnią ważną rolę informacyjną, dzięki której za ich pośrednictwem do wiernych docierają na bieżąco wiadomości o wydarzeniach mających miejsce w diecezji, ale są także istotnym elementem działalności ewangelizacyjnej
i nośnikiem Dobrej Nowiny.

Diecezja kaliska należy do nielicznego grona polskich diecezji, które posiadają wszystkie środki służące komunikacji społecznej - prasę, radio, telewizję i strony internetowe - i w związku z tym omawiając jej dwudziestopięcioletnie dzieje warto nieco przybliżyć także ich historię.
Najwcześniej spośród nich powstał Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej „Opiekun”, który miał ukazywać życie diecezji, jej parafie, instytucje, ludzi oraz najważniejsze wydarzenia, a także umożliwić diecezjanom wzajemne poznawanie się i integrowanie. Pierwszy numer tego pisma wydany został z datą 31maja - 13 czerwca 1998 roku, w pierwszą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, a jego tytuł jednoznacznie wskazywał na to, że Patronem dwutygodnika wybrany został św. Józef, opiekun Zbawiciela. Redaktorem naczelnym pisma był wówczas Marian Rybicki, który wspólnie z gronem współpracowników przygotował jego koncepcję, kształt i szatę graficzną. Początkowo siedziba redakcji „Opiekuna” mieściła się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Złotej 144, skąd w listopadzie 2000 roku przeniesiono ją do pomieszczeń w nowym budynku Kurii Diecezjalnej przy ul. Widok 80-82. W tym też roku funkcję redaktora naczelnego objął 1 lipca ks. Krystian Szenowski, którego w 2008 roku zastąpił ks. Andrzej Antoni Klimek.
W ciągu 19 lat istnienia „Opiekun” kilkakrotnie zmieniał swoją zawartość merytoryczną, objętość, format, szatę graficzną i nakład, ale przez cały ten czas niezmiennie pełnił swą służbę informacyjną i ewangelizacyjną, zyskując uznanie nie tylko wśród diecezjan. Wiele też razy redakcja dołączała do pisma dodatkowe wkładki okolicznościowe i od kilku lat prowadzi szeroko rozbudowaną stronę internetową (www.opiekun.kalisz.pl) zawierającą zarówno najnowsze informacje z życia Kościoła, jak również bogaty wybór materiałów archiwalnych.
Przez kilka lat integralną częścią dwutygodnika była „Biblioteka Opiekuna”, w ramach której wydawano interesujące książki dotyczące tematyki świętojózefowej oraz życia chrześcijańskiego, które niestety dziś się już nie ukazują. A szkoda! Ukazuje się za to od 2015 roku kwartalnik „Okno Wiary” z ciekawymi artykułami o wierze, historii i Kościele, także z udziałem ogólopolskich autorów.
Drugim spośród mediów diecezjalnych jest „Radio Rodzina”. Jego początki sięgają pierwszych lat istnienia diecezji kaliskiej, kiedy to bp Stanisław Napierała podjął starania o przydzielenie samodzielnej koncesji radiowej dla diecezjalnej rozgłośni katolickiej. Zostały one uwieńczone sukcesem 15 lipca 1994 roku przyznaniem diecezji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na nadawanie programu radiowego drogą naziemną na częstotliwości 103,1 MHz. W tamtym czasie w organizację radia diecezjalnego zaangażowany był także ks. kanonik Henryk Szymiec, który czuwał na pierwszą fazą budowy studia radiowego oraz ks. infułat Tadeusz Szmyt, który w kontakcie z „Radiem Maryja” załatwiał sprawy formalne i zajmował się przygotowaniem oraz wykończeniem studia.
Początkowo pasmo przydzielone diecezji kaliskiej zagospodarowane zostało przez „Radio Maryja”, a radio diecezjalne, które przyjęło nazwę „Radio Rodzina”, oficjalnie utworzone zostało przez biskupa Stanisława Napierałę w grudniu 1997 roku. Swoją pierwszą audycję nadało ono dopiero 27 grudnia 1998 roku, w uroczystość Najświętszej Rodziny z Nazaretu, po zakupieniu niezbędnej aparatury nadawczej, przeszkoleniu przyszłych prezenterów i realizatorów oraz urządzeniu studia. Jego siedziba znajduje się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Złotej 144, a sygnał radiowy - o zasięgu 50 kilometrów - emitowany jest za pośrednictwem nadajnika umieszczonego na wieży kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Chełmcach.
W ciągu osiemnastu lat istnienia „Radia Rodzina” funkcję jego dyrektorów pełnili: ks. Mirosław Rojek (1998-1999), ks. prałat Leszek Szkopek (1999-2015) i ks. Łukasz Skoracki (od 2015 roku).
W pierwszym okresie radio to nadawało jednogodzinny program zawierający informacje z życia diecezji oraz poruszający tematy przybliżające słuchaczom bogactwo Kościoła partykularnego. Wydłużenie czasu trwania audycji, najpierw do dwóch, potem czterech i na końcu sześciu godzin dziennie, nastąpiło w latach 2000, 2001 i 2005. Od 2012 roku czas emisji programów „Radia Rodzina” wynosi osiem godzin dziennie – dwie godziny rano i sześć po południu.
Wydłużenie czasu nadawania audycji radiowych oraz rozwój techniczny studia spowodowały znaczne rozszerzenie oferty programowej, która objęła także rozważanie Słowa Bożego, wspólną modlitwę, lekturę duchową, reportaże, wywiady, dyskusje, a także bezpośrednie transmisje z nabożeństw odprawianych najpierw w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, a później w kaplicy znajdującej się w siedzibie radia oraz z uroczystości kościelnych odbywających się w różnych miejscowościach diecezji, jak i wyjazdów pielgrzymkowych. Działalność kaliskiego radia diecezjalnego nie ogranicza się tylko do obecności w eterze, bowiem prowadzi ono także stronę internetową (www.radiorodzina.kalisz.pl) z bogatym archiwum fotograficznym oraz umożliwiającą osobom mieszkającym poza zasięgiem nadajnika radiowego na słuchane audycji online i odtwarzanie wcześniej wyemitowanych programów.
Telewizja Internetowa Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa” jest najmłodszą instytucją medialną naszej diecezji. Powołał ją do istnienia biskup Edward Janiak 11 stycznia 2016 roku. Jej celem jest ukazywanie życia duchowego diecezji, codzienny komentarz do Ewangelii oraz przekazywanie relacji i transmisji z Mszy świętych oraz uroczystości parafialnych i diecezjalnych, a także koncertów i konkursów. Za jej organizację i funkcjonowanie odpowiedzialny jest Piotr Nowicki, a funkcje asystenta kościelnego pełni ks. Dariusz Brylak, proboszcz parafii św. Augustyna w Kostowie.
Studio telewizyjne mieści się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu przy ul. Złotej 144., a dostępna jest ona pod adresem internetowym: www.domjozefa.tv.
Mówiąc o mediach diecezjalnych wspomnieć także należy stronę internetową www.diecezja.kalisz.pl, obejmującą całość życia religijnego naszej diecezji i na bieżąco przekazującą wszelkie informacje na temat Kościoła kaliskiego. Pojawiła się ona w sieci 3 czerwca 2002 roku, a jej twórcą był Krzysztof Płociński. W następnych latach w rozbudowę tej strony zaangażował się Marcin Pabiszczak, kolejny informatyk Kurii, a obecnie za jej systematyczne uaktualnianie odpowiedzialny jest ks. Karol Gibki.

 

Tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!