TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Czerwca 2021, 20:29
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Kaliskie Kolegium Teologiczne i Studium Organistowskie

Kaliskie Kolegium Teologiczne i Studium Organistowskie

25 diecezja

Do grona instytucji edukacyjnych, które swoją działalnością na trwałe wpisały się w 25-letnie dzieje diecezji kaliskiej należą także - obok Wyższego Seminarium Duchownego przedstawionego w poprzednim numerze „Opiekuna” - dwie inne placówki oświatowe umożliwiające wiernym pogłębianie swojej duchowości, a także przygotowujące ich do przyszłej pracy katechetycznej oraz do wypełniania obowiązków organistów kościelnych.

Pierwszą z tych instytucji jest Kolegium Teologiczne Diecezji Kaliskiej, którego utworzenie wychodziło naprzeciw potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli religii oraz miało służyć im pomocą w pogłębianiu i ugruntowywaniu posiadanej wiedzy teologicznej. Zostało ono erygowane przez bpa Stanisława Napierałę - pierwszego pasterza Kościoła kaliskiego 10 sierpnia 1993 roku i powstało na bazie trzech placówek działających już przed utworzeniem diecezji kaliskiej - Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Kaliszu (afiliowanego do lubelskiego KUL i działającego od 1988 r.) oraz dwóch Studiów Katechetycznych - w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie, funkcjonujących przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pierwsza siedziba kolegium - posiadającego filię w Ostrowie Wielkopolskim, działającą pod kierunkiem ks. dr. Jerzego Adamczaka - mieściła się w pomieszczeniach parafii Narodzenia NMP w Kaliszu, gdzie jego dyrektor, którym ustanowiony został ks. dr Władysław Czamara, zorganizował obszerną bibliotekę wydawnictw z zakresu teologii, liczącą przeszło trzy tysiące książek i specjalistycznych periodyków.
Zakres zadań tego kolegium określony został w jego statucie, zgodnie z którym, celem tej uczelni było: „przygotowanie kadry katechetów do nauczania religii w przedszkolach i szkołach podstawowych, umożliwienie pogłębiania wiary i wiedzy religijnej osobom, które tego pragną lub chcą przygotować się do podjęcia zadań apostolskich w Kościele”.
Nauka - obejmująca wykłady, konwersatoria i praktyki - trwała trzy lata, odbywała się w systemie zaocznym (w soboty, a niekiedy także w niedziele) i kończyła się uzyskaniem dyplomu licencjackiego uprawniającego do ubiegania się, po otrzymaniu zgody władz kościelnych, o pracę katechety. Podejmowały ją osoby z wyższym wykształceniem, pracujące już w szkole, ale - w myśl przepisów dotyczących nauczania religii - zobowiązane do uzupełnienia swej wiedzy w zakresie studiów teologicznych, a także osoby rozpoczynające po raz pierwszy studia wyższe.
Zajęcia odbywały się w Kaliszu - w pomieszczeniach udostępnionych przez księży orionistów (w zabudowaniach parafii przy ul. Polnej oraz w Centrum św. Alojzego Orione przy ul. Kościuszki) oraz w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzili je wykładowcy z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej, a czasami także zaproszeni z innych uczelni.
Wymagania stawiane katechetom, a także zmieniające się przepisy oświatowe spowodowały konieczność objęcia Kolegium Teologicznego Diecezji Kaliskiej opieką naukową przez uczelnię akademicką. W wyniku działań podjętych przez bpa Napierałę 14 lipca 1997 roku doszło do podpisania umowy z władzami Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie o ścisłej współpracy kaliskiego kolegium z tą uczelnią, która nieco później przekształciła się w Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Dzięki wspomnianej umowie osoby uczące się w kolegium uzyskały możliwość kontynuowania studiów teologicznych w ATK-UKSW w trybie zaocznym i zakończenia ich obroną pracy magisterskiej. Trzy lata później, po wejściu w życie przepisów wprowadzonych w 2000 roku przez Ministerstwo Oświaty Narodowej, niemożliwym stało się przyznawanie dyplomów licencjackich absolwentom kolegiów teologicznych nie funkcjonujących w ramach uczelni wyższych.. Aby temu zaradzić kaliskie kolegium, które 1 listopada 1999 roku otrzymało za patrona bł. Franciszka Stryjasa - świeckiego katechetę zamęczanego na śmierć w latach II wojny światowej, przekształcone zostało 15 września 2001 roku w Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej przy Uniwersytecie im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i tym samym stało się „filią” warszawskiej uczelni, posiadającą prawo nauczania finalizowanego przyznawaniem dyplomów ukończenia studiów licencjackich.
W tym też czasie w związku z objęciem przez ks. dr. Czamarę urzędu proboszcza parafii Opatówek, nowym dyrektorem kaliskiego instytutu mianowany został ks. dr Tomasz Lenczewski, który obowiązki te pełni do dnia dzisiejszego. W 2009 roku siedziba instytutu przeniesiona została do pomieszczeń Centrum Józefologicznego, usytuowanego tuż obok zabudowań Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej.
W ciągu 24 lat istnienia kaliskiego kolegium teologicznego naukę w nim ukończyło przeszło 500 studentów, którzy otrzymali dyplomy licencjackie z zakresu teologii, a wielu spośród nich sfinalizowało swoje studia uzyskaniem tytułu magisterskiego.
Natomiast drugą z interesujących nas instytucji jest Diecezjalne Studium Organistowskie im. św. Cecylii, które utworzone zostało przez bpa Stanisława Napierałę 2 stycznia 1993 roku.
Zakres jego działania ustalony w dekrecie erekcyjnym przyjęty został także przez Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009) i umieszczony jest w przepisach Prawa Kościoła kaliskiego. Dowiadujemy się z nich, że studium to: „jest szkołą kościelną, powołaną do istnienia dekretem Biskupa Kaliskiego, a jej słuchacze w ciągu trzech lat otrzymują wiedzę, nabywają umiejętności śpiewacze i muzyczne oraz są formowani w duchowości właściwej organistom”.
Początkowo siedziba studium mieściła się w kaliskim klasztorze księży jezuitów, gdzie funkcjonowało ono do 2000 roku - do chwili przeniesienia go do odrębnych pomieszczeń znajdujących się w zabudowaniach Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej.
Nauka w Studium Organistowskim początkowo trwała trzy lata, a obecnie wydłużona jest do lat czterech i realizowana według programów ramowych opracowanych dla szkół muzycznych I, II i III stopnia. Swym zakresem obejmuje ona następujące przedmioty: zasady muzyki, harmonia, kontrapunkt, kształcenie słuchu, historia muzyki, liturgika, chorał gregoriański, gra liturgiczna, gra na organach, organoznawstwo, literatura organowa, prawo kościelne, improwizacja organowa, chór, dyrygowanie i emisja głosu.
Pierwszym dyrektorem studium ks. bp Napierała ustanowił ks. kanonika Władysława Mrozińskiego, który obowiązki wypełniał do przejścia na emeryturę w 2013 roku. Drugi ordynariusz kaliski - ks. bp Edward Janiak, nowym dyrektorem mianował Krzysztofa Niegowskiego, jednego z wykładowców studium i jednocześnie organistę katedralnego, który funkcję tę sprawuje do chwili obecnej.
W 2016 roku kaliskie Studium Organistowskie - dzięki staraniom bpa Janiaka i środkom finansowym przekazanym przez kardynała Henryka Gulbinowicza oraz Jana Chrostkowskiego, konsula Bułgarii we Wrocławiu - wzbogaciło się o instrument piszczałkowy sprowadzony z Holandii.
W ciągu 24 lat funkcjonowania Diecezjalnego Studium Organistowskiego naukę ukończyło w nim 48 osób, które wraz z dyplomem uzyskały wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie gry na organach oraz śpiewu. 

Tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!