TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Grudnia 2019, 22:44
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

kongres

Ks. Rafał Siwek podczas Kongresu Eucharystycznego

 

Od 10 do 17 czerwca br., w Dublinie, odbywał się 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Jego hasłem stały się słowa zaczerpnięte z Konstytucji dogmatycznej o Kościele: „Eucharystia: Wspólnota z Chrystusem i Nawzajem ze Sobą” (Lumen Gentium, 7).  Był to czas szczególnego przeżywania sakramentów, a zwłaszcza uczestnictwa w Eucharystii we wspólnocie i pogłębionej refleksji nad życiem chrześcijańskim, które dzięki Chrystusowi na ołtarzach całego świata wciąż się rozwija i odnawia. 

Żywa wspólnota... 

To już drugi Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Irlandii – pierwszy miał miejsce również w Dublinie od 21 do 26 czerwca 1932 pod hasłem „Eucharystia a Irlandia”  Myślę, że oba hasła doskonale oddawały kontekst historyczny tych kongresów. Pierwszy miał miejsce kilka lat po odzyskaniu przez Irlandię niepodległości i inspirował do jedności i pojednania.  Niestety uwidocznił się wówczas także pewien element negatywny. Celebracja kongresu w 1932 r. stała pod znakiem triumfalizmu Kościoła. Kościół wyręczał słabe jeszcze państwo w wykonywaniu jego obowiązków. Ten właśnie triumfalizm mógł doprowadzić do reakcji antykościelnej w Irlandii w następnych latach.

Tegoroczny kongres odbywał się już w zupełnie innej Irlandii. Kościół w Irlandii przeżywał od kilku lat trudne chwile, związane z ujawnionymi przypadkami nadużyć seksualnych wobec nieletnich ze strony miejscowego duchowieństwa. Również w ciągu ostatnich 30 lat znacznie zmalało uczestnictwo wiernych w niedzielnej Mszy Świętej. W latach 70-tych w niedzielnych Eucharystiach uczestniczyło 70–80 proc. wiernych, dziś to 25 proc., a w niektórych parafiach w Dublinie od 2 do 5 proc. W takich realiach bardzo aktualne stało się wezwanie Kongresu do budowania głębokiej więzi z Chrystusem i Kościołem. Do udziału w Kongresie zarejestrowało się 22,5 tys. katolików, w tym 7 tys. spoza Irlandii, ze 102 krajów. We Mszy Świętej kończącej Kongres uczestniczyło około 80 tys. wiernych. Delegacji polskiej przewodniczył biskup łowicki Andrzej Dziuba, pochodzący z Diecezji Kaliskiej. Ja mogłem uczestniczyć zaledwie w dwóch dniach kongresowych. Program każdego dnia wyglądał podobnie: rano odbywały się warsztaty tematyczne, później była katecheza, zazwyczaj prezentowana przez biskupa, po katechezie świadectwa osób świeckich, uroczysta Eucharystia i wieczorem warsztaty. Każdy dzień miał swój temat, w nawiązaniu do głównego tematu Kongresu ,,Eucharystia: Wspólnota z Chrystusem i Nawzajem ze Sobą”. Oprócz stałego programu kongresu utworzona została specjalna strefa dla młodych oraz hala, w której można było spotkać przedstawicieli wszystkich ruchów i organizacji kościelnych. Wszędzie panował duch radości i entuzjazmu. Można powiedzieć, że Kongres był tygodniowym radosnym świętowaniem naszej katolickiej wiary. Kongres przypomniał nam wszystkim o tym, co w Kościele najistotniejsze – budowaniu żywej wspólnoty z Bogiem i między nami.

Metropolita Dublina abp Diarmuid Martin w jednym z wywiadów powiedział: „Można odnieść wrażenie, że irlandzki Kościół rozwija się co prawda w różnych kierunkach, ale jest to zdrowy rozwój. Jesteśmy już na dobrej drodze. Kongres Eucharystyczny trwał tylko tydzień. Nie da się zmienić Kościoła w ciągu tygodnia. Ale powiedziałbym, że widzieliśmy w tym czasie swoiste próbki katolickiego życia. Pokazują one, jak może wyglądać życie Kościoła. To trzeba bardzo troskliwie pielęgnować  w postaci nowej ewangelizacji i katechizacji. Ta misja już trwa. Rozwija się bardzo spokojnie. Nie ma w prawdzie charakteru reklamy, jakby niektórzy chcieli, ale na pewno już się rozwija”

Kongres i przygotowanie do niego stały się doskonałą okazją, żeby odnowić wiarę, dodać wiernym odwagi, a zwłaszcza wszystkim zniechęconym przywrócić nadzieję. Również w naszej diecezji – Diecezji Kilmore- przygotowanie do Kongresu rozpoczęło się już rok wcześniej i miało charakter pogłębionej refleksji teologicznej na temat Eucharystii. Kilka razy w ciągu tego roku w każdym dekanacie odbyły się spotkania, w których uczestniczyli księża, siostry zakonne i świeccy. Refleksja dotyczyła przede wszystkim lepszego zrozumienia i głębszego przeżywania Mszy Świętej. Głoszonym konferencjom towarzyszyły żywe dyskusje. Każdy mógł podzielić się swoimi wątpliwościami czy doświadczeniami. 

Przy tej okazji chciałbym nieco powiedzieć o irlandzkiej pobożności eucharystycznej. W Diecezji Kilmore uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej przypomina nieco nasze „kaliskie” realia, około 30 proc. parafian przychodzi regularnie. Mamy w naszym miasteczku Kaplicę Wieczystej Adoracji, która otwarta jest codziennie od godz. 11:00 do 24:00. Jest to doskonałe miejsce położone w centrum Cavan, gdzie można zatrzymać się na modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Nigdy kaplica nie jest pusta. Oprócz Mszy Świętych parafialnych często odprawiamy Eucharystię w prywatnych domach. Parafianie chętnie sami organizują takie Msze św. zapraszając swoich sąsiadów i znajomych. Modlimy się wtedy o szczególne błogosławieństwo dla danego rejonu parafii. Ludzie świeccy chętnie włączają się do aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Mamy w parafii dużą grupę lektorów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy czytają w czasie Mszy św. niedzielnych i w tygodniu. W parafii około 10 tys. mieszkańców mamy 80 nadzwyczajnych szafarzy eucharystii – kobiet i mężczyzn. Ciekawą tradycją jest zamawianie Mszy Świętej w intencji swoich krewnych lub przyjaciół jako prezent przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Mamy wszyscy nadzieję, że Kongres przyczyni się znacznie do odnowy Kościoła w Irlandii. Proszę was również o modlitwę w tej intencji. Pozdrawiam wszystkich czytelników ,,Opiekuna”! Szczęść Boże!

ks. Rafał Siwek

Ps. Zazdrościmy wam gorącego lata bo u nas chłodno i deszczowo.

...wezwana do świętości

Inspiracją do wyboru tematu Kongresu była m.in. 50. rocznica inauguracji Soboru Watykańskiego II, dla którego idea komunii stanowiła jeden z przewodnich motywów teologicznych. Nawiązując do niego, kongresowe spotkania skupiły się wokół wspólnototwórczej roli Eucharystii w życiu Kościoła. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia pisał, że Kościół, jako Wspólnota, żyje dzięki Eucharystii. Dzięki obecności Chrystusa, Kościół staje się dla tych, którzy gromadzą się w Jego imię, „powszechnym sakramentem zbawienia”.

Teologicznej refleksji nad tym tematem poświęcone było sympozjum naukowe, zorganizowane na tydzień przed rozpoczęciem samego kongresu. Między 6 a 9 czerwca, teologowie przybyli z całego świata podczas wykładów i seminariów rozważali temat eklezjologii komunii, zarówno w perspektywie biblijnej, dogmatycznej, misyjnej, ekumenicznej, jak i pastoralnej.

Niedziela, 6 czerwca to dzień otwarcia kongresu. Zbiegł się on z – celebrowaną w Irlandii w niedzielę – uroczystością Bożego Ciała. Większość zaplanowanych wydarzeń, miała miejsce na terenie Areny Royal Dublin Society. Każdy dzień poświęcony był oddzielnemu tematowi, a wypełniały go katechezy eucharystyczne, świadectwa wiary i – przede wszystkim – celebracja Eucharystii. Równolegle zaplanowano liczne warsztaty i wydarzenia kulturalne. Szczególną uwagę poświęcono zaangażowaniu młodzieży i ich aktywnemu uczestnictwu w wydarzeniach kongresowych. Poniedziałkowy temat: „Wspólnota przez jeden chrzest”, poświęcony był kwestii ekumenizmu. 

Wspólnota katolicka i ekumeniczna

Gośćmi specjalnymi tego dnia byli, m.in. brat Alois – przeor Wspólnoty z Taizé we Francji, dr Maria Voce – przewodnicząca Focolare, ks. Michael Jackson – anglikański arcybiskup Dublina i Glendalough oraz prawosławny metropolita Volokolamska – Hilarion Alfeyev. Główną celebracją tego dnia była „Ekumeniczna liturgia Słowa i wody”. Wtorek zadedykowano wspólnocie rodzinnej i małżeńskiej. Przemawiali m.in. dr Carl Anderson – przełożony Rycerzy Św. Kolumbana oraz kard. André Vingt Trois – arcybiskup Paryża. W środę, 13 czerwca skupiono się na kwestii kapłaństwa i duszpasterstwa w służbie wspólnocie. Dzień zakończyła wieczorna procesja eucharystyczna. Temat pojednania we wspólnocie stanowił oś czwartkowego programu. Tego dnia kongresowymi gośćmi byli, m.in. kard. Peter Turkson – przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax z Rzymu, czy kard. Seán Brady z archidiecezji Armagh w Irlandii. W piątek, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, skupiono się na wymiarze wspólnotowym rzeczywistości cierpienia i uzdrowienia. Wydarzeniem centralnym była celebracja Eucharystii z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych. Sobotnimi, gośćmi byli, m.in. kard. Robert Sarah – przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, dr John Monaghan – wiceprzewodniczący Towarzystwa św. Vincenta a Paulo. Cały dzień poświęcono tematowi: „Wspólnota w Słowie przez Maryję”. Ostatniego dnia, w niedzielę 17 czerwca, celebrowano uroczystą Eucharystię – tzw. Statio Orbis, której przewodniczył legat papieski – kard. Marc Ouellet, na zakończenie której przedstawiono wideo z orędziem Benedykta XVI. 

Wezwanie do świętości 

Ojciec Święty przypomniał, że Eucharystia – choć celebrowana wspólnotowo, wymaga zaangażowania każdego wiernego, ponieważ jest wezwaniem do świętości zarówno całego ludu Bożego, jak i poszczególnych jego członków. Odnosząc się do odnowy liturgicznej, której inspiracją był Sobór Watykański II, papież podkreślił jej pozytywną rolę, wspominając jednocześnie konieczność dalszego jej podejmowania, dla wyeliminowania błędów i nadużyć liturgicznych, które pojawiły się, zwłaszcza w celebrowaniu Eucharystii. „Msza św. – pisze papież – powinna być sprawowana w radości i prostocie, ale również z godnością i największą czcią”.

Benedykt XVI w sposób szczególny skierował swe słowa do wiernych Kościoła w Irlandii. Wyraził wdzięczność wobec wielu pokoleń irlandzkich mnichów, duchowieństwa, męczenników, misjonarzy, którzy w heroiczny sposób przyczynili się do głoszenia Dobrej Nowiny, nie tylko w Irlandii, ale i na całym świecie. Papież przypomniał, że całe pokolenia Irlandczyków starały się trwale dążyć w prywatnym życiu do świętości, wiedziały, jak nauczać radości płynącej z Ewangelii, jak promować przynależność do Kościoła Powszechnego w komunii ze Stolicą Piotrową oraz jak przekazywać miłość wiary i chrześcijańskich wartości następnym pokoleniom. Odnosząc się do ujawnionych w ostatnich latach przypadków nadużyć popełnionych przez duchowieństwo wobec nieletnich, Benedykt XVI wyraził głęboki smutek i ubolewanie. „Pozostaje tajemnicą – napisał – dlaczego osoby codziennie przystępujące do Komunii Świętej, zamiast być świadkami dobroci Boga, dopuściły się takich czynów”.

Na zakończenie papież życzył wszystkim zebranym, aby uczestnictwo w kongresie było dla nich owocnym, duchowym doświadczaniem komunii z Chrystusem i Jego Kościołem. Ogłosił równocześnie gospodarza kolejnego Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, którym stanie się miasto Cebu na Filipinach. 

W przemówieniu na zakończenie kongresu, ks. Diarmuid Martin – arcybiskup Dublina wezwał wszystkich, aby z odnowioną pasją do Eucharystii wrócili do swoich domów i opowiedzieli nie tylko o kongresie, ale o Jezusie Chrystusie, który w Eucharystii oddaje za nas swoje życie, objawiając nieskończoną miłość Boga do człowieka.

ks. Tomasz Ślesik

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!