TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Sierpnia 2020, 14:52
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Kościół strażnikiem właściwej interpretacji słowa Bożego - felieton

Kościół strażnikiem właściwej interpretacji słowa Bożego

Niekiedy można spotkać ludzi, którzy próbują interpretować Pismo Święte według zasad określonych przez samych siebie. Prowadzi to najczęściej do bardzo dziwnych i tym samym błędnych interpretacji. Święty Piotr w swoim liście pisze: „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie” (2P 1, 20-21). Słowa Świętego Piotra dobitnie świadczą, że Pismo Święte jest wydarzeniem, o powstaniu którego zadecydowali nie tylko ludzie, którym zawdzięczamy konkretną postać tekstu, ale przed wszystkim Bóg, który uzdolnił ich do tego dzieła. Nie można traktować Pisma Świętego jako księgi ludzkiej i dlatego nie można jej interpretować tylko według kryteriów historyczno-literackich czy filozoficznych. Katolicka interpretacja tekstu biblijnego powinna odczytywać znaczenie dobrej nowiny przede wszystkim w życiu i w wierze Kościoła. Pismo Święte zostało powierzone Kościołowi i on bierze na siebie odpowiedzialność za właściwą interpretację Słowa Bożego.
Papież Benedykt XVI przypomina, iż istniejący ścisły związek między słowem a wiarą wskazuje, że prawdziwa i autentyczna hermeneutyka Biblii jest możliwa tylko w wierze Kościoła. Wzorem staje się tutaj fiat Maryi, która usłyszała, przyjęła i wypełniła słowo tak, jak tego chciał Bóg. Ojciec Święty bardzo mocno podkreśla, że podstawowe kryterium hermeneutyki biblijnej brzmi następująco: „właściwym miejscem interpretacji Biblii jest życie Kościoła”. I nie chodzi tutaj o to, że odniesienie do Kościoła stanowi zewnętrzne kryterium dla egzegetów, ale jest to wymóg samej natury Pisma Świętego i tego w jaki sposób ono tworzyło się w czasie. Papieska Komisja Biblijna zwraca uwagę, że to właśnie tradycje wiary kształtowały środowiska życia, którego częścią była twórczość pisarska autorów Pisma Świętego. Tradycja ta ściśle wiązała się z uczestnictwem w życiu liturgicznym Kościoła, w działalności zewnętrznej konkretnych wspólnot kościelnych, w ich świecie duchowym i w kulturze. Stąd od egzegetów wymaga się, aby interpretując Słowo Boże, wczuwali się w pełni w życie i wiarę wspólnoty wierzącej ich czasów.
Konstytucja Dei verbum domaga się, aby Pismo Święte było odczytywane i objaśniane w tym samym duchu, w którym zostało napisane. Oznacza to, że należy je traktować zgodnie z tym czym ono jest naprawdę, czyli jako słowo Boże, które objawia się za pośrednictwem ludzkich słów (por. Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 2, 13). Ojciec Święty Benedykt XVI zwraca uwagę, że to właśnie wiara Kościoła powszechnego uznaje Pismo Święte za słowo Boże. Papież cytuje w tym miejscu bardzo wymowną wypowiedź św. Augustyna: „nie wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał mnie do tego autorytet Kościoła katolickiego” i dodaje, że Duch Święty, który nieustannie ożywia życie Kościoła, uzdalnia do autentycznej interpretacji Pisma Świętego, które jest księgą Kościoła.
Kolejnym świadectwem ze starożytności przytaczanym przez Ojca Świętego Benedykta XVI jest wypowiedź Świętego Hieronima, dla którego nieznajomość Pisma Świętego była równoznaczna z nieznajomością samego Jezusa Chrystusa. Ten wielki znawca i czciciel Słowa Bożego w komentarzu do Księgi Izajasza pisał: „Nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego pod natchnieniem Ducha Świętego. Jedynie w tej komunii z ludem Bożym możemy rzeczywiście dotrzeć z naszym „my” do istoty prawdy, którą Bóg chce nam przekazać”. Poza tym, Święty Hieronim uważał, że eklezjalność interpretacji biblijnej nie jest wymogiem narzuconym z zewnątrz. Według niego Pismo Święte stanowi głos pielgrzymującego ludu Bożego i dlatego tylko w wierze tego ludu możemy w odpowiedni sposób zinterpretować i zrozumieć Biblię.
Prawdziwa i autentyczna interpretacja słowa Bożego musi harmonijnie współbrzmieć z wiarą Kościoła katolickiego. Bardzo ważne staje się tutaj osobiste doświadczenie spotkania i doświadczenia mocy słowa Bożego. Papieska Komisja Biblijna podkreśla, że tekst biblijny może właściwie zrozumieć tylko ten, kto sam przeżył to, o czym mówi tekst. Doświadczenie pokazuje, że u osób, które bardziej otwierają się na życie Duchem Świętym, jednocześnie pogłębia się pragnienie słowa Bożego i jego zrozumienie. Ojciec Święty Benedykt XVI zauważa, że „Głębia autentycznego doświadczenia eklezjalnego sprzyja lepszemu zrozumieniu autentycznej wiary w odniesieniu do słowa Bożego; i na odwrót, trzeba powiedzieć, że czytanie w wierze Pism prowadzi do wzrostu życia eklezjalnego”. Można zatem stwierdzić, że słuchanie słowa Bożego bardzo mocno wprowadza w komunię kościelną z pielgrzymującymi w wierze i jednocześnie ją pogłębia.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!