TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 21 Października 2020, 17:29
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Eucharystia sakramentem Bożego miłosierdzia - liturgia

Eucharystia sakramentem Bożego miłosierdzia

Pełnia Bożego miłosierdzia realizuje się w tajemnicy Eucharystii. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, której został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania”.

Celebrując Eucharystię, Kościół uobecnia to, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas Ostatniej Wieczerzy i zaraz po niej. Ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku, w sposób sakramentalny uprzedzało wydarzenia, które miały miejsce od Wielkiego Czwartku aż do poranka Wielkiej Niedzieli. W dni misterium paschalnego wpisuje się w naturalny sposób „misterium Eucharystii”. Ustanawiając Eucharystię, Chrystus umywa uczniom nogi, wskazując na istotę miłości i miłosierdzia.
W darze Eucharystii Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobecnianie tajemnicy paschalnej, której istotnym elementem jest Jego męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. W Eucharystii została ustanowiona tajemnicza równoczesność między tamtym Triduum i wszystkimi mijającymi wiekami. W słowach aklamacji anamnetycznej: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”, wyraża się istota każdej Eucharystii, która uobecnia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a także zapowiada Jego powtórne przyjście w chwale.
Eucharystia zawiera niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki. W niej Chrystus daje samego siebie oraz dar zbawienia, które nie może być ograniczone tylko do przeszłości. Jego zbawcze dzieło przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne. Kościół celebrując Eucharystię, będącą pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyni te wydarzenia rzeczywiście obecnymi. W niej uobecnia się dzieło odkupienia. Jan Paweł II podkreślił, że „Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej”.
Ofiara krzyżowa Chrystusa wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w każdej wspólnocie kościelnej, która ją sprawuje. Ofiara Chrystusa złożona na krzyżu i ofiara eucharystyczna są jedną ofiarą. Papież, odwołując się do nauczania Soboru Trydenckiego, przypomina, że „Msza święta uobecnia ofiarę krzyża, nie powiększa jej, niczego jej nie dodaje ani jej nie mnoży”. Wyjaśniając „sposób” uobecniania się ofiary krzyżowej Chrystusa, Jan Paweł II przypomniał że „to, co się powtarza, to sprawowanie memoriale, „ukazanie pamiątki”. Każda Eucharystia jest anamnezą (pamiątką) wydarzeń zbawczych Jezusa Chrystusa. To właśnie dlatego jedna i ostateczna odkupieńcza ofiara Chrystusa zawsze uobecnia się w czasie. Stąd natura ofiarnicza tajemnicy Eucharystii nie może być pojmowana jako coś oddzielnego i niezwiązanego z krzyżem, lub też coś odnoszącego się jedynie pośrednio do ofiary na Golgocie. Mając tak ścisły związek z ofiarą złożoną na Kalwarii jest ofiarą w pełnym sensie, a nie tylko w sensie ogólnym, czy duchowym. W każdej Eucharystii serce Chrystusa ukrzyżowanego jest otwarte i wypływają z niego zdroje miłosierdzia dla nas.
Wydarzenia paschalne zawierają w sobie oprócz męki i śmierci Jezusa także Jego zmartwychwstanie. Msza Święta uobecniająca wszystkie wydarzenia paschalne, w naturalny sposób uobecnia także wydarzenie zmartwychwstania. Przypomina o tym aklamacja wiernych po przeistoczeniu i ukazaniu Świętych Postaci: „wyznajemy Twoje zmartwychwstanie”. Święty Jan Paweł II nauczał,  że „ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie”. Zmartwychwstały i żywy Chrystus w Eucharystii czyni samego siebie „chlebem życia” (J 6, 35.48) oraz „chlebem żywym” (J 6, 51).

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!