TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 29 Listopada 2020, 18:12
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Chrzest sakramentem Bożego miłosierdzia

Chrzest sakramentem Bożego miłosierdzia

Chrzcielne zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa rodzi nową więź i jednoczy człowieka na zawsze z Jezusem Chrystusem. Jest to więź nieodwracalna i dzięki temu sakramentowi otrzymujemy niezatarte znamię. 

Przez chrzest umieramy dla grzechu i rodzimy się do nowego życia. Chrzest jest zapowiedzią życia wiecznego, w tym sakramencie już otrzymujemy zadatek życia wiecznego - mówił ks. prof. Dariusz Kwiatkowski, który był odpowiedzialny za sympozjum „Chrzest sakramentem Bożego miłosierdzia”. Organizatorami sympozjum był Zakład Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu. Sympozjum rozpoczęła Msza św. w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem ordynariusza ks. bpa Edwarda Janiaka. 

Żyć jak Jezus

Homilię wygłosił prefekt alumnów ks. Łukasz Pondel, który zaznaczył, że dzisiaj świat potrzebuje autentycznych chrześcijan, czyli tych, którzy nie wstydzą się Chrystusa, nie tylko mówią o Nim, ale chcą żyć tak jak On oddając swoje życie za braci. Wybierając Chrystusa bardzo często trzeba umierać we współczesnym świecie i nie można zapomnieć, że w chrzest wpisany jest krzyż - mówił ksiądz Łukasz. Podkreślał, że ważne jest, byśmy jako chrześcijanie każdego dnia świadczyli o Jezusie pamiętając, że przez Niego zostaliśmy wybrani. On bowiem jest na początku naszej drogi, a także na jej końcu. 

Niepowtarzalność chrztu

Druga część sympozjum zgromadziła słuchaczy na auli, gdzie ks. dr Piotr Górski, rektor WSD Kaliszu powitał zgromadzonych i tym samym otworzył część wykładową zaznaczając, że chrzest włącza nas w Ciało Chrystusa. - To jest największym darem miłosierdzia dla chrześcijanina. A odkrywanie chrztu jest odkrywaniem daru swojej tożsamości chrześcijańskiej - podkreślił ks. Górski. 

Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni znakomici profesorowie i trzeba tutaj zaznaczyć, że nie sposób w kilku zdaniach oddać bogactwa treści, jaką przekazali słuchaczom. Jako pierwszy swój referat wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ilski, historyk z UAM w Poznaniu. Ukazał, w jakich okolicznościach cesarz Teodozjusz Wielki przyjął chrzest i jakie miało to znaczenie publiczno-prawne. Chrzest ten stał się nieodwracalnym chrztem Imperium Romanum. Ponadto mówił o tym, jakie racje polityczne przyświecały Mieszkowi, gdy chciał przyjąć chrzest. - Niektórzy mówią, że nie byłoby państwa polskiego, gdyby nie przyjęcie chrztu. Nie ma takiego sakramentu, według którego chrzci się terytorium, instytucje, albo ludzi. Jednak w 966 roku z osobą Mieszka utożsamiano państwo. Mieszko był „właścicielem” państwa. Ale czy tak można powiedzieć? Cesarz choć wielokrotnie potężniejszy niż Mieszko, który rządził terytorium większym niż dzisiejsza Unia Europejska, nie mógł się przedstawić jako właściciel cesarstwa. Powstaje zatem pytanie, czy chrzest cesarzy jest ich aktem prywatnym, czy też ma znaczenie publiczno-prawne, bo że polityczne to możemy zgodzić się natychmiast - zastanawiał się Prelegent. 

W kolejnym wykładzie „Jedność chrztu z bierzmowaniem i Eucharystią wyrazem Bożego miłosierdzia” ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko przywołał słowa papieża Benedykta XVI o tym, żeby miłosierdzie Boże stało się stylem życia człowieka, że powinien on czynnie i owocnie uczestniczyć w Eucharystii. Prelegent dodał, że wszystkie trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami dojrzałości chrześcijańskiej. 

W związku z tym, że audytorium składało się głównie z nadzywczajnych szafarzy Komunii Świętej, Ksiądz Profesor mówił głównie pod ich kątem. - Od tego, jak będziemy szafować sakramentami wtajemniczenia zależy przyszłość Kościoła w Polsce. Sakramenty wtajemniczenia są fundamentem całego życia chrześcijańskiego - zaznaczył Ksiądz Profesor. - Musimy pamiętać, że chrzest to nie jest wpisanie do jakiegoś klubu, to jest rzeczywistość bogata, nadprzyrodzona, która nie ogranicza się do zapisów metrykalnych, ale jest to włączenie nas w Chrystusa, uczynienie nas członkami Kościoła. Nie można zapomnieć, że chrzest daje nowe życie. Nie wystarczy się ochrzcić, jeżeli to życie nie jest podtrzymywane, zwłaszcza przez Eucharystię, to zamiera - podkreślił Prelegent. - Sakramenty wtajemniczenia nie są jednorazowym aktem, to jest proces, który trwa całe życie poprzez Eucharystię - zaznaczył. 

Jedność i słowo Boże

Następny prelegent, ks. dr hab. prof. UKSW Wojciech Hanc, mówił o chrzcie jako podstawie sakramentalnej jedności. Swoje wystąpienie podzielił na trzy części. Jedna dotyczyła biblijno- patrystycznego odniesienia do tematu, kolejna poruszała zagadnienie chrztu jako podstawy wiary i sakramentu jedności w głównych tradycjach wyznaniowych: rzymskokatolickiej, ewangelickiej (w tym luterańskiej i kalwińskiej) oraz prawosławnej. Część trzecia dotyczyła chrztu jako sakramentu i podstawy chrześcijańskiej jedności w doktrynalnych dialogach międzywyznaniowych. - Wspólny chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały wspólnotę - podkreślił Ks. Profesor. 

Natomiast ks. dr hab. prof. UO Erwin Mateja swój referat oparł na temacie: „Słowo Boże w liturgii chrzcielnej”. Prelegent podkreślał, że obrzędowi chrztu musi towarzyszyć słowo Boże, które ma ożywiać wiarę rodziców i chrzestnych. Zaznaczył, że chrzest wiąże człowieka z Chrystusem i wspólnotą. Ukazał, jak obecność słowa Bożego w celebracji chrztu wyglądała na przestrzeni wieków, stawiając jednocześnie pytanie, czy dzisiaj czytane słowo Boże pobudza słuchaczy do pogłębienia swojej wiary. Podkreślił ponadto, że nie powinno się udzielać żadnego sakramentu bez bogatej Liturgii Słowa.

 „Chrzest sakramentem Bożego miłosierdzia” to temat referatu wygłoszonego przez ks. dr hab. prof. UAM Dariusza Kwiatkowskiego, który jak sam mówił w referacie - połączył dwie rzeczywistości, które są wielkim darem Kościoła w Polsce i na świecie. Wskazywał, że obchodzone w tym roku jubileusze są okazją do uświadomienia sobie i głębszego przeżycia własnego chrztu. Przekonywał, że chrzest nie jest aktem jednorazowym, ale jest to wydarzenie, które jest obecne w całym życiu człowieka. - W obchodach jubileuszu nie chodzi tylko o wspominanie wydarzenia, które dokonało się kiedyś dawno temu, ale jest okazją do uobecnienia, do uświadomienia sobie i głębszego przeżycia swojego własnego chrztu - zaznaczył Ksiądz Profesor. Odwołał się do nauczania papieża Franciszka dotyczącego Bożego miłosierdzia i do dokumentu, który papież z tej okazji wydał. Kolejny prelegent ks. dr hab. prof. UAM Michał Kieling mówił o przygotowaniu do chrztu i jego znaczeniu w życiu chrześcijanina w Kościele starożytnym w II-IV w. Przedstawił obraz Kościoła starożytnego wskazując na katechumenat, kryteria stawiane kandydatom chcącym przyjąć chrzest i konsekwencje tego sakramentu w życiu chrześcijanina.

Kolejny temat, który naświetlił ks. dr Krzysztof Kowalik dotyczył: „Miłosierdzia Boga w świetle Ewangelii Synoptycznych”. I tutaj Prelegent ukazał miłosierdzie Boga w przekazie biblijnym, a właściwie w trzech Ewangelistów zwanych synoptykami, czyli św. Marka, Mateusza i Łukasza obrazujące miłosierdzie Boga. Ukazał sytuacje, w których człowiek wołał o miłosierdzie i sytuacje, w których Jezus ukazuje miłosierdzie. Mówił także o przypowieściach obrazujących czy pogłębiających rozumienie miłosierdzia Boga. Tym samym podkreślił, jak poszczególne elementy chrztu uwydatniają miłosierdzie Boga, będące jego wyraźnym znakiem. 

Na zakończenie głos zabrał ks. Dariusz Kwiatkowski, podsumowując sympozjum, które jak stwierdził - było ewangelizacją o sakramencie chrztu i Bożym miłosierdziu. - Chrzest to droga prowadząca do zbawienia - powiedział organizator sympozjum. 

tekst i foto Arleta Wencwel, Monika Rubas

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!