Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-12-05 16:18:33

Nadzwyczajny Rok świętego Józefa Kaliskiego

List pasterski Biskupa Kaliskiego zapowiadający Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Drodzy Diecezjanie!
„Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna…” Tak śpiewamy w jednej z pieśni, choć nie zawsze w pełni uświadamiamy sobie, jak bardzo nasza diecezja jest wyróżniona, mając za patrona Świętego Józefa. Tymczasem codzienne życie Kościoła pozwala nam doświadczać wielkiej skuteczności Jego wstawiennictwa. Święta Teresa z Àvila wyznała: „innym świętym dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu [Józefowi], jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim”.
Błogosławiony papież Pius IX, widząc pilną potrzebę nadprzyrodzonej pomocy wobec ówczesnych zagrożeń, 8 grudnia 1870 roku ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Kolejni Papieże czcili św. Józefa i nauczali o jego troskliwej opiece i skutecznym wstawiennictwie u Boga.
Wielkim czcicielem Świętego Józefa był, tak nam bliski, św. Jan Paweł II. W Adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła napisał: „Dziś także mamy wiele powodów, aby tak samo się modlić: Oddal od nas, ukochany Ojcze wszelką zarazę błędów i zepsucia..., przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności..., a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności. Dziś też mamy nieustanne powody do tego – wskazuje papież – aby Świętemu Józefowi polecać każdego człowieka”.

Siostry i Bracia!
Słowa papieża Polaka uświadamiają nam niezwykły dar, jaki posiada nasza diecezja, a jednocześnie zadanie, jakie zostało nam powierzone: rozsławiać imię Świętego Józefa oraz dostrzegać i doceniać Jego obecność w życiu każdego i każdej z nas.

Drodzy Diecezjanie!
Zdając sobie sprawę z tego, że nasza diecezja ma w osobie Świętego Józefa tak potężnego Patrona i Opiekuna, zwróciłem się za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej do papieża Franciszka, by zechciał udzielić łaski Nadzwyczajnego Roku w kaliskim sanktuarium Świętego Józefa. Ojciec Święty przychylił się do mojej prośby i od I niedzieli Adwentu Roku Pańskiego 2017, tj. od 3 grudnia aż do 6 stycznia 2019 roku będziemy przeżywać w kaliskim sanktuarium Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa połączony z odpustem zupełnym. Cieszy mnie również fakt, iż Ojciec św. nasze kaliskie sanktuarium Świętego Józefa nazwał sanktuarium narodowym. Dar Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego i nazwanie kaliskiego sanktuarium narodowym jest dla mnie i dla całej diecezji zadaniem, aby miłość i nabożeństwo do Świętego Józefa były obecne i rozwijały się w naszych rodzinach, parafiach, w całej diecezji i w naszej Ojczyźnie.
Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa dla naszej diecezji i dla Kościoła w Polsce otworzy w imieniu papieża Franciszka Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Ten święty czas łaski rozpoczniemy w sobotę, 2 grudnia br. o godzinie 11.00 Eucharystią celebrowaną pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego wraz z biskupami i prezbiterium naszej diecezji. Na zakończenie Mszy św. Nuncjusz Apostolski udzieli szczególnej łaski, jaką jest papieskie błogosławieństwo dla wiernych zgromadzonych w kaliskim sanktuarium Świętego Józefa lub uczestniczących w tej uroczystości duchowo za pośrednictwem mediów diecezjalnych: telewizji internetowej Dom Józefa i Radia Rodzina.
Darem, który jako wyraz wdzięczności za 25 lat istnienia naszej diecezji pragniemy złożyć Świętemu Józefowi, będzie Dom Opieki Caritas w Złoczewie. Poświęcenie tego domu będzie miało miejsce w tym szczególnym dniu dla dziejów Kościoła Kaliskiego.
Łaski, jakie możemy otrzymać w czasie Nadzwyczajnego Roku, są ściśle związane z sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Jest to przede wszystkim łaska odpustu zupełnego, a więc darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty i pojednania. Odpust zupełny oznacza w praktyce dla tego, kto go uzyska, możliwość bezpośredniego wejścia do chwały nieba bez konieczności odbywania kary czyśćca, a dla zmarłych, za których można go ofiarować, oznacza skrócenie kar czyśćcowych. Aby uzyskać taki odpust należy:
po pierwsze w czasie Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa nawiedzić kaliskie sanktuarium Świętego Józefa,
po drugie spełnić tzw. warunki zwyczajne odpustu, czyli odbyć spowiedź sakramentalną, przyjąć Komunię Świętą oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, a także wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.
Wierni w podeszłym wieku, a także dotknięci ciężką chorobą lub z innych przyczyn nie mogący osobiście przybyć do kaliskiego sanktuarium Świętego Józefa mogą uzyskać odpust zupełny tam gdzie przebywają odmawiając pobożnie modlitwy przed obrazem Patriarchy z Nazaretu i ofiarując Miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i trudności życia, jeżeli tylko w duchu będą wolni od jakiegokolwiek grzechu oraz postanowią, że w najbliższym czasie zadośćuczynią trzem zwykłym warunkom odpustu.
Papież Franciszek, czciciel Świętego Józefa, wyznaczył także szczególne intencje, w jakich w czasie Nadzwyczajnego Roku ma być zanoszona modlitwa przed cudownym wizerunkiem Świętego Józefa Kaliskiego. Należą do nich:
modlitwa o wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu,
modlitwa za kapłanów i zakonników,
modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego,
modlitwa w obronie instytucji rodziny.

Siostry i Bracia!
Zapraszam do jak najczęstszego nawiedzania naszego narodowego sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W Nadzwyczajnym Roku każda parafia winna odnowić zawierzenie swej wspólnoty Świętemu Józefowi. Dlatego też w soboty Nadzwyczajnego Roku będą odbywały się pielgrzymki poszczególnych parafii naszej diecezji do sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Terminy tych pielgrzymek wybrali Wasi duszpasterze. To odnowienie czci i miłości, jakiego dokonacie w czasie pielgrzymki do kaliskiego sanktuarium, niech będzie aktem dziękczynienia za nawiedzenie parafii przez Świętego Józefa w kaliskim wizerunku. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tych pielgrzymkach. Osobno będą zorganizowane spotkania modlitewne dla dzieci i młodzieży oraz dla wspólnot i ruchów działających w naszej diecezji.
Zachęcam do udziału we wszystkich uroczystościach przypadających w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego, w odpustach ku czci naszego Świętego Patrona i w pierwsze czwartki miesiąca, kiedy zanosimy modlitwy w intencji rodzin i obrony życia. Niech każda wspólnota parafialna rozwinie własne inicjatywy zmierzające do pomnożenia kultu św. Józefa.

Drodzy Diecezjanie!
13 października tego roku w czasie uroczystych procesji i w nabożeństwach świętowaliśmy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Siostra Łucja, jedna z wizjonerek, w piśmie do swego biskupa diecezjalnego, tak wspominała ostatnie objawienie: „Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża”.
Jestem przekonany, że Święty Józef i Jego Dziewicza Małżonka wyproszą obfitość łask Bożych dla Swych czcicieli, do których my wszyscy, Drodzy Diecezjanie, w szczególny sposób się zaliczamy.
Na owocne przeżywanie świętego czasu łaski, jakim jest Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego, udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa

Biskup Kaliski

Edward Janiak

Dekret penitencjarii Apostolskiej
Penitencjaria Apostolska z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka łaskawie zezwala na Nadzwyczajny Rok wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który winien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia Święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego) przez wiernych szczerze pokutujących i miłością przynaglonych, który mogą ofiarować także przez wstawienie się za duszami wiernych przebywających w czyśćcu, jeśli nawiedzą w pielgrzymce Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego i tam podczas sprawowanych uroczystości jubileuszowych, jak i w naznaczonych modlitwach będą pobożnie uczestniczyć, albo przynajmniej przed cudownym obrazem św. Józefa przez odpowiedni czas zanosić będą pokorne prośby o wierność Polski chrześcijańskiemu powołaniu, za kapłanów i zakonników, o nowe powołania oraz w obronie instytucji ludzkiej rodziny, której przykładem jest Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa.
Wierni w podeszłym wieku, dotknięci chorobą lub inną poważną przyczyną mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, gdy wyrzekną się jakiegokolwiek grzechu i zapewnią, że skoro tylko będzie to możliwe, spełnią trzy zwyczajne warunki odpustu, o których wyżej mowa, jeśli wobec jakiegokolwiek obrazu Patrona niebieskiego pobożnie odmówią wskazane modlitwy ofiarując miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i niewygody.
Dlatego więc, aby skuteczniej, przez wzgląd na miłość pasterską, uwidocznił się dostęp do otrzymania łaski Bożej przez posługę Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby kanonicy i inni kapłani, którym powierzona została posługa duszpasterska przy Sanktuarium z chętnym i ochoczym sercem oddawali się posłudze w sakramencie pokuty, jak też i rozdzielaniu chorym Komunii Świętej.
Wszystko to będzie obowiązywało przez cały Rok Świętego Józefa Kaliskiego. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. PIACENZA
Penitencjarz Większy

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Rok duszpasterski

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej